عارفانه

شعر و داستان و رمان و خاطره ...

انتظار{شهریار}

باز امشب ای ستاره تابان نیامدی
باز ای سپیده شب هجران نیامدیشمعم شکفته بود که خندد بروی تو
افسوس ای شکوفه خندان نیامدیزندانی تو بودم و مهتاب من چرا
باز امشب از دریچه زندان نیامدیبا ما سر چه داشتی ای تیره شب که باز
چون سرگذشت عشق به پایان نیامدیشعر من از زبان تو خوش صید دل کند
افسوس ای غزال غزلخوان نیامدیگفتم بخوان عشق شدم میزبان ماه
نامهربان من تو که مهمان نیامدیخوان شکر به خون جگر دست می دهد
مهمان من چرا به سر خوان نیامدینشناختی فغان دل رهگذر که دوش
ای ماه قصر بر لب ایوان نیامدیگیتی متاع چون منش آید گران به دست
اما تو هم به دست من ارزان نیامدیصبرم ندیده ای که چه زورق شکسته ای است
ای تخته ام سپرده به طوفان نیامدیدر طبع شهریار خزان شد بهار عشق
زیرا تو خرمن گل و ریحان نیامدی