عارفانه

شعر و داستان و رمان و خاطره ...

{.وقتی که خدا نقاشی میکند.}